Krevende hallforhold i Rælingen! Påvirk ny kommunedelplan 2023-2034

Rælingen Håndballklubb er ikke i nærheten av å kunne tilby våre spillere treningsflater i tråd med Håndballforbundets anbefalinger. Det går selvfølgelig ut over spillernes motivasjon, utvikling og prestasjoner. Kommunen har ny kommunedelplan for 2023-2034 til høring. Les RHKs høringsinnspill og lær om behov og kommunens tilbud. Bli med å påvirke du også!

Her finner du lenke til kommunedelplanen: file:///C:/Users/NRC/Downloads/H%C3%B8ringsutkast+Kommunedelplan+IFF+2023-2024+Mangfold+i+aktiviteter+16.09.2022%20(1).pdf

 

RHKs HØRINGSINNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2023-2034

Det er gjort mye for idretten i kommunen de senere årene, særlig med tanke på utbygging av Marikollen idrettspark. Mye av innsatsen er imidlertid rettet mot idretter utendørs og generelle tiltak rettet mot folkehelsen. Kommunen har også et sterkt behov for en økning av hallkapasiteten og bedring av forholdene for innendørsidrett. Del 1 av vårt innspill tar derfor for seg behovet. Del 2 omhandler flere konkrete innspill til kommunedelplanen.

DEL 1: Situasjonen i kommunen og redegjørelse for behov

Status for Rælingen håndballklubb:
Rælingen håndballklubb (RHK) har pr i dag ca 460 medlemmer fra alderen 6 år og opp.

I barne- og ungdomshåndballen har RHK lag fra Håndballskolens 6-åringer til Juniorserie J17-20. Våre håndballskoler for barn mellom 6-8 år har ukentlig ca 90 barn på trening. Vi har ett damelag i 2. divisjon og damelag i 6.div. RHK arrangerer også målvakttreninger og Håndballskoler i skoleferier.

Rælingen håndballklubb er en klubb som satser både bredde og topp; med satsing på rekruttering til elitelaget Romerike Ravens (gamle Rælingen) og Lillestrøm topphåndball  (LTH) på herresiden som øverste toppnivå i tillegg til eget 2.divisjonslag. Romerike Ravens og LTH er såkalt prestasjons- og partnerklubb for RHK.

Om idrettshaller i Rælingen kommune:
I henhold til Norges idrettsforbund deles idrettshaller inn i små, normale og store idrettshaller. Små idrettshaller er på minimum 24×16 meter og normale er 45×25 meter. Treningsflater med mindre areal kalles ikke idrettshaller, men aktivitetshaller.

Rælingen kommune har pr i dag bare to idrettshaller med godkjent håndballbane på 45×25 meter, og ny idrettshall på Fjerdingby skole fra 2023.
Rælingen håndballklubb bruker begge de nåværende håndballhallene, samt flere aktivitetsflater i form av gymsaler på skolene.

Aktivitetshaller/flater i Rælingen:
Øvrige treningsflater som gymsal eller aktivitetshaller bør i hovedsak benyttes til andre treningsformer eller alternativ trening i håndballen. Herunder styrketrening, teknikktrening osv. Disse flatene brukes likevel i dag til håndballtrening i hovedsak til de yngste lagene i mangel av andre alternativer. Problemstillingen er at de yngre årskullene er svært store slik at det har vært vanskelig å gjennomføre treninger i disse lokalene.  Vi har lag med mellom 30 og 40 6-8 åringer som trener i bittesmå gymsaler hvor både fysisk mulighet til å faktisk spille håndball, og støynivå blir så vanskelig at det gjør at både trenere og spillere ikke orker.

Aktivitetsareal som brukes av RHK lengde bredde Status byggeår
Rud gymsal 18 9 Brukes til 6-7 åringene 1952
Blystadlia gymsal 21 11 Brukes til 6-7 åringene 1978
Smestad gymsal

Opptegnet redusert håndballbane

 Brukes til 7-8 åringene
Rælingen VGS

Opptegnet redusert håndballbane

Brukes til 10-20 åringene

Hallbehov ihht NHF:
I henhold til Norges håndballforbunds beregning av hallbehov for håndballen basert på normkrav, bør det være en hallflate pr 5000 innbygger.

Med 19 311 innbyggere ligger Rælingen langt under denne normen. Pr i dag har vi 9655 innbyggere pr hallflate. For å tilfredsstille gjeldene norm skulle Rælingen allerede i dag hatt fire haller som tilfredsstiller ovennevnte krav på 45×25 meter. Fra 2023 blir det tre slik haller.

Med forventet befolkningsvekst på 2% i Rælingen vil kommunen i 2025 selv ved 4 fullverdige hallflater ha 6833 innbyggere pr hallflate! Ihht normkrav bør det derfor være 5 spilleflater fra 2025.

Norges håndballforbund har oversikt over alle kommuner i Norge og kapasitetsnivå. Sammenholdt med omkringliggende kommuner ligger Rælingen langt under på hallkapasitet (2021-tall).

Treningsmengde pr årskull:
Nedenfor følger krav og anbefalinger fra Norges Håndballforbund (NHF) når det gjelder treningsmengde pr årskull. NHF har utarbeidet anbefalt treningsmengde med progresjon fra de yngste til de eldste:

  • 6-9 år 1-3 økter                         1-3 dager, 3-5 timer
  • 10-12 år 2-4 økter                     2-4 dager, 3-6 timer
  • 13-15 år 3-6 økter                     3-6 dager, 5-12 timer
  • 16-20 år 7-12 økter                   5-7 dager, 10-18 timer

Pr i dag har RHK et tilbud som er godt under et anbefalt minimum for nesten alle lag.  RHK klarer heller ikke tilfredsstille Håndballforbundets anbefaling om nødvendige treningstimer pr uke på godkjent håndballflate pr årskull.

I tillegg til trening med ball er det nødvendig at det avsettes tid til styrketrening og alternativ trening. Tidligere har dette i stor grad vært overlatt til spillere å gjøre i form av egentrening. Vi ser imidlertid at svært mange unge sliter med belastning- og kampskader i håndballen. Det er derfor nødvendig med en endret avsetting av treningstid slik at alternativ styrke og kondistrening er en sentral del av det totale treningstilbudet.  Dette er ikke mulig pr i dag for RHK.

Konsekvenser av dagens hallkapasitet:
RHK mangler derfor per i dag 55,25 treningstimer i Rælingen kommune ihht NHF.
Av de treningstimene vi har, mangler vi 32 timer i godkjent håndballhall.

Antatt at en hallflate gir 20 timer trening i uken (kl 17-22 i ukedagene), mangler vi i Rælingen kommune per i dag fortsatt én hallflate ut over den nye på Fjerdingby skole for å kunne dekke RHK sitt behov. Dette stemmer med estimert hallbehov fra NHF.

Manglende treningsmuligheter gjør selvfølgelig også utslag på spillernes motivasjon, utvikling og prestasjoner.

Elitesatsing i RHK
Rælingen håndballklubb hadde frem til 2021 et damelag i eliteserien. Elitelaget har vært klubbens spydspiss og har vært sentral i rekruttering av håndballspillere og trenere på toppnivå. Det har videre vært særlig motiverende for de yngre lagene å ha tett kontakt med elitelaget i form av trenere og bidragsytere til cuper og akademi.

Det stilles særlige arenakrav til eliteklubbene. RHK fikk i flere sesonger dispensasjon fra NHF for å spille i Marikollhallen. NHF gjorde det imidlertid klart at det ikke ville være aktuelt å gi ytterligere dispensasjon for 2021-2022 sesongen. Dette medførte at RHK så seg nødt til å skille ut elitelaget og opprette dette som egen klubb utenfor kommunen.

For å kunne fortsatt ha en elitesatsing ble det inngått et samarbeid med den nye eliteklubben Romerike Topphåndball (Romerike Ravens). RHKs lag i 2.divisjon fungerer dermed også som er rekruttlag for Romerike Ravens hvor flere spillere hospiterer på Romerike Ravens. De to lagene har også overlappende trenerapparat. Det er derfor fellestrening – eller trening etter hverandre 1-2 ganger i uka for å kunne ivareta stigen opp til elite for lagene i Rælingen på damesiden. Ideelt sett bør et rekrutteringslag spille i 1.divisjon. Dette er imidlertid ikke mulig i Rælingen, da dagens idrettshaller ikke er godkjent for spill i 1.divisjon og elite. Ved flere anledninger har kommunen valgt utbyggingsløsninger som ikke har gjort det mulig å sikre hallstandard til høyere enn 2.divisjon i kommunen.
Dette begrenser muligheten for elitesatsing i Rælingen.

 

Del 2: Konkrete innspill til kommunedelplanen 2023-2034

På bakgrunn av beskrevne behov er Rælingen Håndballklubb skuffet over at det i kommende planperiode ikke er prioritert noen ny hallflate, men kun en planlagt en utvidelse av Rud fra gymsal (9x18m) til en mindre hall (16x24m). Dette egner seg fortsatt ikke til håndballaktivitet.

Som kommunen selv skriver i planen er det et stort behov for rehabilitering av Sandbekkhallen. Det er planlagt rehabilitering av eksiterende flerbrukshall på Sandbekken i planperioden. Kommunens skriver at «Alternativer for utvikling av Sandbekken skole med ulike konsepter for inneflater vil bli behandlet i egne politiske saker. De ulike alternativene vil ha ulike konsekvenser for bruk og økonomi. Disse sakene blir viktige avgjørelser for hvilke tilbud som kan tilbys på Løvenstad i fremtiden. Kommunen må ta stilling til om det skal bygges en ekstra hallflate, bygge en ekstra aktivitetssal, bygge en ekstra turnhall eller kun rehabilitere eksiterende hall uten noen form for kapasitetsøkning».

Rælingen Håndballklubb ber om at det signaliseres i kommunedelplanen for 2023-2034 at det må være et mål å få på plass en fjerde hallflate for Rælingen, og at planlegging av ombygging/rehabilitering av Sandbekken må gjøres med dette målet i sikte. Vi viser til tall over om at det fra 2025 i hht normkrav er et behov for 5 fullverdige spilleflater i Rælingen.

Vi ønsker at planen også definerer et mål om å kunne utøve innendørsidrett på elitenivå i Rælingen. Dersom det ikke planlegges for to spilleflater ved Sandbekken, bør hallen rehabiliteres ihht krav for elitespill. Dette krever ikke en større spilleflate, men har en rekke andre krav som for eksempel belysningskrav, tilpasning for et større antall publikum osv.

Vi vil også peke på at dersom kommunen river Sandbekkhallen før det bygges ny hall som erstatning, vil innbyggertallet pr flate i f.eks 2025 bli 10.250. Med andre ord en betydelig verre situasjon enn i dag. Vi frykter hva dette i så fall vil bety for motivasjon og evne til å opprettholde håndballaktiviteten i Rælingen. Vi ber om at planen legger opp til å finne erstatningsløsninger for inneidrettene under rehabilitering/ombygging på Sandbekken. For eksempel vil Lørenskog kommune i en periode fremover ha overkapasitet pga bygging av nye haller og det bør i så fall undersøkes mulighet for å leie plass i en periode.

Rælingen Håndballklubb kunne også ønsket oss et tilbud utendørs for håndball. Det eksiterer i dag sandvolleyballbane, men ingen beachhåndballbane. RHK har mange lag som deltar i cuper og kamper i beach-håndball, men som må til Lillestrøm for å trene. Beach-håndballbane kan også bidra til å bøte noe på manglende innendørskapasitet i sommerhalvåret. Idrettsforbundet anbefaler kombinerte baneløsninger, og ved en liten utvidelse kunne sandvolleyballbanen i Marikollen tilfredsstille begge idretters behov. Her er RHK villige til å bidra til et eventuelt samarbeidsprosjekt hvor vi kan bidra til å søke midler og med innsats.

Kommunedelplanen bør også innrettes mot at flere av kommunens mindre aktivitetsflater (gymsaler) bør utstyres med mulighet til å drive styrketrening og skadeforebyggende trening.

Kommunedelplanen legger vekt på et ønske om å utvide tilbudet av inneidretter/innekativiteter i Rælingen. RHK er enig i målet, men dette må ikke gå på bekostning av allerede eksisterende innendørsaktiviteter. Kommunedelplanen må påpeke at økt variasjon i innendørsaktivitet må komme som en følge av økte innendørsarealer.

Ved åpningen av Fjerdingby skoles nye idrettshall har RHK tidligere fått signaler om at kommunen ikke kommer til å gjøre en revurdering/omfordeling av treningstid alt ved årsskiftet, men vil flytte brukere fra dagens Fjerdingby skole over i hall. Dette mener vi er uholdbart. Utsiktene til en tredje hallflate og bedre kapasitet er noe av det som har holdt motivasjonen oppe for lag som nå trener i små gymsaler eller alt for sent på kvelden i forhold til alder. Det må gjøres en omfordeling av brukere basert på behovene for type inneareal allerede fra starten av 2023.

Kommunen skriver også i planen at «Fra kommunens side er det viktig å fortsette å optimalisere bruken av anleggene og parallelt videreutvikle dialogen med kommunens idrettsaktører». Rælingen Håndballklubb opplever dessverre i sterk grad at kommunens interne driftsmodell for idrettshallene ikke skaper en god dialog eller et godt nok samarbeid rundt hallene. Vi setter pris på at vi har en åpen og god dialog med Rælingen kommune gjennom saksbehandlerne som jobber med frivilligheten på kultur, idrett og oppvekstfeltene. Men vi opplever en stor grad av manglende oppfølging av forhold som angår drift av hallene, planlegging av infrastrukturen rundt og manglende intern kommunikasjon innad i kommunen. Dette skaper utfordrende rammebetingelser for hele vår virksomhet. Vi har gjentatte ganger tatt opp det vi opplever som vanskelige dialoger med kommunen rundt manglende vedlikehold i hallene, uklarheter rundt drift og ansvar, manglende renhold og en total mangel på kommunikasjon og ivaretakelse av brukerne rundt parkeringsløsninger ved hallene.

Disse utfordringene opplever trolig også andre av kommunens klubber, slik at kommunen med fordel kunne kommunisert med Idrettsrådet for å finne gode løsninger på vegne av alle. Vi ber derfor kommunedelplanen også ta mål om en ny intern driftsmodell for hallene som ivaretar brukerne på en bedre måte.

Vi har merket oss at kommunen allerede har startet arbeidet med en revidering av avtaler mellom kommune og idrettslagene, kalt «Bruks- og driftsmodell av idrettsanlegg», og ser på 5 ulike konsepter.

Konsept 1 – Kommune eier, idrettslag drifter, idrettslag disponerer
Konsept 2 – Kommune eie, kommunen drifter, idrettslag leier
Konsept 3 – Idrettslag eier, idrettslag drifter, kommune leier og gir driftstilskudd
Konsept 4 – Kommune eier, kommune drifter dagtid, idrettslag drifter kveld/helg
Konsept 5 – Kommune eier, idrettslag disponerer/leier, drift legges ut på anbud

I en redegjørelse om ovenstående til en annen idrettsklubb i kommunen skriver kommunen følgende: “Vi må videre ta for oss «gratisprinsippet» hvor inneidrettene har gratis leie til trening for barn og unge under 16 år”. (Rælingen kommunes gratisprinsipp gjelder for øvrig bare hverdager, dvs at RHK betaler leie for alle barn i helger).
Det fremstår uklart hva som menes med dette, og Rælingen Håndballklubb reagerer på formuleringen. Kommunen har ikke signalisert en slik diskusjon til oss, eller tatt dette med i kommunedelplanen. Å endre gratisprinsippet vil være en prinsipiell endring, og en grunnleggende endring for Rælingen Håndballklubb som trolig vil gjøre det svært krevende for oss å opprettholde et tilbud. Vi vil her peke på at for eksempel Lillestrøm kommune har et gratisprinsipp i hverdagene som strekker seg frem til og med 19 år – altså fire år lenger enn Rælingen kommune. I tillegg betaler Lillestrøm kommune idrettslagene for å utøve tilsynsvakt. RHK gjør dette uten betaling. Det ville være mer en oppsiktsvekkende dersom Rælingen planlegger å svekke et tilbud som allerede er langt dårligere enn nabokommunens. Vi ber derfor om at kommunedelplanen også opprettholder dagens gratisprinsipp for innendørsidrett for barn og unge.